Circulaire

We wijzen er nadrukkelijk op, dat wij voor het aanbod van derden op het World Wide Web (zgn. 'deeplinks') niet verantwoordelijk zijn. Als er links naar het aanbod van derden verwijzen, bevatten deze, voor zover wij hiervan op de hoogte zijn, geen strafbare of anderzijds verboden inhoud. Voor deze inhoud accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid.
 
Verwijzing met betrekking tot het auteursrecht
Op de inhoud en structuur van de internetpagina's van Keatz rusten auteursrechten. Voor elke vermenigvuldiging van informatie of gegevens, in het bijzonder voor het gebruik van teksten, delen van teksten, beeldmateriaal of andere inhoud, moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de aanbieder, dan wel de houder van de rechten.
 
Informatie over de online geschillenbeslechting
De EU-commissie stelt een internetplatform ter beschikking om geschillen online te beslechten (zgn. 'OS-platform') Het OS-Platform moet een centraal aanlooppunt zijn voor verbruikers en bedrijven die contractuele geschillen buitengerechtelijk willen bijleggen die voortvloeien uit online koopcontracten of online service contracten. Online verkoopcontracten of online servicecontracten zijn overeenkomsten waarbij de ondernemer of de bemiddelaar van de ondernemer waren of diensten via een website of op andere elektronische wijze heeft aangeboden en de verbruiker deze waren of dienstverlening op de website of op een andere elektronische weg heeft besteld. Het OS-platform kunt u bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

ALV

Algemene leveringsvoorwaarden van GuruCollective Gmbh voor de levering van dranken en levensmiddelen.

1. Algemeen, toepassingsgebied
De volgende algemene leveringsvoorwaarden regelen de contractuele betrekkingen tussen GuruCollective GmbH, Dieffenbachstr. 36, 10967 Berlijn, Duitsland (hierna genaamd ‘Keatz') en de besteller in de versie die van kracht is op het moment dat de besteller een bestelling plaatst in de online shop op www.keatz.com. Ze zijn van kracht binnen het levergebied van Keatz binnen de Bondsrepubliek Duitsland.
Keatz biedt de levering aan van dranken en levensmiddelen op een gewenst adres, voor zover dit binnen het levergebied ligt dat op de website wordt vermeld.

2. Afsluiting van de overeenkomst
De weergave van de producten in de online shop is geen basis voor een bindend aanbod, maar is een online catalogus zonder verdere verplichtingen.
De besteller kan zijn opdracht plaatsen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van Keatz. Nadat hij zijn persoonlijke gegevens heeft ingevoerd, komt er door te klikken op de button ‘Nu kopen’ een bindende bestelling tot stand voor de goederen die hij in het winkelmandje heeft gelegd.
Keatz zal de ontvangst van de opdracht die de besteller heeft geplaatst onverwijld elektronisch (per e-mail) bevestigen. Deze ontvangstbevestiging van de bestelling is nog geen acceptatie van het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Keatz kan het aanbod van de besteller accepteren door middel van een schriftelijk (brief) of elektronisch (e-mail) toegezonden opdrachtbevestiging of door levering van de waren binnen vijf dagen.
Voordat er sprake is van een bindende opgave van de bestelling kan de ingevoerde informatie via de gebruikelijke functies van toetsen en muis nog worden gecorrigeerd. Voordat er sprake is van een verbindende plaatsing van de bestelling, wordt alle centrale informatie nog een keer in een bevestigingsvenster getoond.
De overeenkomst is gesteld in het Duits. Conform de wettelijke bepalingen hebt u toegang tot de tekst van de overeenkomst, met inbegrip van de algemene leveringsvoorwaarden. Na het sluiten van de overeenkomst wordt er geen informatie meer opgeslagen.

3. Prijzen, betaling
De door ons vermelde prijzen voor producten zijn eindprijzen, d.w.z. dat zij alle bestanddelen van de prijs bevatten, inclusief de wettelijke Duitse btw en de verschuldigde kosten voor levering en verzending. Van kracht zijn de prijzen die op het tijdstip van bestellen zijn vermeld.
U kunt naar keuze betalen met kredietkaart, via Paypal, dan wel contant bij aflevering van de bestelling.
Verder is Keatz bereid overboekingen op de Paypal rekening van GuruCollective GmbH te accepteren als betaling (art. 364 II, BGB, Duits Burgerlijk Wetboek). Op de contractuele betrekkingen tussen Paypal en zijn klanten zijn uitsluitend de gebruiksvoorwaarden van PayPal van kracht.
Wij accepteren ook betalingen die door middel van elektronische automatische incasso per kredietkaart worden uitgevoerd.

4. Aflevering, aanname van de waren
De aflevering vindt plaats door verzending van hetgeen is besteld naar het adres dat de besteller elektronisch heeft opgegeven. Het is in het belang van de besteller dat hij het besteladres zelf naar waarheid invult.
De aflevering vindt uitsluitend plaats na ontvangst van het totale verschuldigde bedrag.
De aflevering van de waren vindt plaats binnen 2 uur na ontvangst van het bericht waarin Keatz de totstandkoming van de overeenkomst bevestigt.
De levertijd van 30 minuten die op de website www.keatz.com wordt vermeld is echter geen bindende levertijd.

5. Ontbindingsrecht
Voor zover er na het aangaan van de overeenkomst sprake is van een van de hierna genoemde zakelijke redenen, heeft GuruCollective GmbH het recht om zich met onmiddellijke ingang af te zien van de overeenkomst.
In het geval van tekorten aan grondstoffen, voor zover Keatz hiervoor niet verantwoordelijk is, of van te late levering voor eigen behoeften, ondanks de afsluiting van een congruente vervangende overeenkomst met de eigen leveranciers. Dit geldt niet bij ontbrekende leveringen waarvoor GuruCollective GmbH aansprakelijk is. GuruCollective GmbH verplicht zich de besteller onverwijld en naar mogelijkheden in kennis te stellen als leveringen niet mogelijk zijn. Reeds gedane prestaties, met name reeds door de besteller betaalde volledige prijzen, worden onverwijld terugbetaald.

6. Garantie
Keatz is aansprakelijk voor gebreken volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder art. 434 ff, BGB.

7. Aansprakelijkheid
In geval van schade voor de besteller is Keatz aansprakelijk voor (a) verwondingen of nadelige gevolgen voor de gezondheid die door plichtverzuim van Keatz of een van de wettelijke vertegenwoordigers of personeelsleden zijn ontstaan, (b) volgens de wet op de productaansprakelijkheid, door de overname van garantiebepalingen of door bewuste misleiding, (c) als Keatz of de wettelijke vertegenwoordigers of personeelsleden de schade opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt en/of (d) als de schade is ontstaan door het niet nakomen door Keatz van een verplichting die een correcte uitvoering van de overeenkomst mogelijk moet maken en waarvan de partner regelmatig uitgaat en mag uitgaan (hoofdverplichting).
Keatz is aansprakelijk voor gevallen volgens lid 1, letters (a), (b) en/of (c), zonder beperkingen naar boven. Voor het overige geldt dat schade beperkt blijft tot schade die voorzien kan worden en kenmerkend is voor de overeenkomst.
Voor andere gevallen dan genoemd in lid 1 is de aansprakelijkheid van Keatz uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond.
De regelingen voor aansprakelijkheid in de voorgaande alinea's gelden ook voor een persoonlijke aansprakelijkheid van de leden van de organisatie, medewerkers en andere personeelsleden.

8. Eigendomsvoorbehoud
De waren blijven tot volledige betaling eigendom van Keatz.

9. Verrekening
De besteller heeft alleen dan recht op verrekening wanneer zijn claims onherroepelijk zijn aangetoond, een besluit in de zaak kan worden genomen of wanneer Keatz deze erkent.

10. Tegoedbonnen en codes / kortingsacties
Tegoedbonnen die bij kansspelen, reclame-, promotie-, kortingsbonnen en/of reclame-, promotie- en kortingscodes horen, kunnen niet met andere reclame- en kortingsacties of andere kortingen worden gecombineerd om op deze wijze prestaties van Keatz te betrekken.
Daarnaast gelden steeds de voorwaarden voor de actie die op de tegoedbonnen zijn gedrukt, dan wel de voorwaarden voor het kansspel. Verder zijn de wettelijke bepalingen van kracht voor tegoedbonnen. Tegoedbonnen en waardebonnen kunnen niet worden verzilverd.

11. Herroepingsrecht voor consumenten
Wij vragen uw aandacht voor de onderstaande informatie over het herroepingsrecht voor consumenten. Een consument is een natuurlijke persoon die een transactie afsluit die in hoofdzaak niet gerekend kan worden tot diens beroepsmatige werkzaamheden of activiteiten als zelfstandige.

12. Privacybescherming 
Wij vragen uw aandacht voor onze informatie over de privacybescherming.

13. Omgang met klachten
De wijze waarop Keatz omgaat met klachten komt overeen met de verplichting zorgvuldig te handelen. Als de klant klachten heeft, kan hij deze schriftelijk of mondeling indienen via de hier genoemde mogelijkheden tot communicatie en adressen/nummers. Keatz verzekert een spoedige behandeling van de klachten.

14. Slotbepalingen
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing, onder uitsluiting van het Weense Koopverdrag. Voor consumenten die de overeenkomst niet om beroepsmatige of commerciële redenen afsluiten, is deze rechtskeuze slechts in zoverre van toepassing dat zij niet de bescherming verliezen die wordt geboden door dwingende wettelijke voorschriften van de staat waarin zij doorgaans wonen.
Als de besteller handelaar is, publiekrechtelijke rechtspersoon, of een gemeenschappelijk beleggingsfonds, is uitsluitend de rechtbank in de vestigingsplaats van Keatz de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Hetzelfde geldt wanneer er voor de besteller geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU bestaat, of wanneer de woonplaats of de gebruikelijke plaats van oponthoud ten tijde van het indienen van de klacht niet bekend zijn. Dit laat het recht onverlet zich ook tot een andere bevoegde rechtbank te wenden.

Informatie voor consumenten inzake herroeping

Herroepingsrecht
U hebt het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat de waren in ontvangst zijn genomen door u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is.
In het geval van een overeenkomst voor de regelmatige levering van waren gedurende een overeengekomen periode, is de herroepingstermijn 14 dagen vanaf de dag dat de waren in ontvangst zijn genomen door u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is.
Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet u ons (GuruCollective GmbH, Dieffenbachstr. 36, 10967 Berlijn, Duitsland e-mail: info@keatz.com) middels een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld in een brief die per post wordt verstuurd, of in een e-mail) in kennis stellen van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, hetgeen echter niet is voorgeschreven.
Om de herroepingstermijn aan te houden, kunt u ermee volstaan de mededeling dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de termijn te verzenden.

De gevolgen van de herroeping
Als u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag dat de mededeling omtrent uw herroeping bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt. Tenzij met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval zullen wij u vanwege deze terugbetaling kosten berekenen.

Einde van de informatie inzake herroeping

Opmerkingen:
Het wettelijke recht op herroeping bestaat niet bij overeenkomsten ter levering van waren die aan bederf onderhevig zijn of waarvan de uiterste houdbaarheidsdatum snel verstrijkt (art. 312 g, lid 2, nr.2 BGB), voor overeenkomsten ter levering van verzegelde waren die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn voor teruggave als de verzegeling na levering werd verwijderd (art. 312 g, lid 2, nr. 3 BGB).

 

Data Protection

TOP